Nano Today,中科院1区,2018年影响因子:17.753,1748-0132,最新SCI分区查询 - 80图书馆

Nano Today

NANO TODAY    1748-0132

ISSN: 1748-0132
缩写名: NANO TODAY
2018影响因子: 17.753
中科院分区(2017): 1 区
大类学科: 工程技术
小类学科: 化学综合
年文章数: 46
Open Access: No
出版周期: Quarterly
审稿周期: 平均3.0个月
投稿难度: 很难
官网地址: 点此直达
投稿地址: 点此直达