ACS Nano,中科院1区,2018年影响因子:13.709,1936-0851,最新SCI分区查询 - 80图书馆

ACS Nano

ACS NANO    1936-0851

ISSN: 1936-0851
缩写名: ACS NANO
2018影响因子: 13.709
中科院分区(2017): 1 区
大类学科: 工程技术
小类学科: 化学综合
年文章数: 1325
Open Access: No
出版周期: Monthly
审稿周期: 平均1.7个月
投稿难度: 0.88
官网地址: 点此直达
投稿地址: 点此直达